204 16 JANUARY 2016 Airan Kang 1st Asia Biennial/5th Guangzhou Triennial: Asia Time @ Guangdong Museum of Art